Yasal Uyarı

AYDINLATMA METNİ

RETAY SİLAH OTOM. İNŞ. ve GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. RETAY SİLAH, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumsuzluğunun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluklar dışında aktarılmamaktadır.

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla RETAY SİLAH OTOM. İNŞ. ve GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Retay Silah tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
 • Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
 • Şirkete ait fiziki mekanların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması;
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
 • KVKK 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.
 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun’ un maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi retaysilah.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan RETAY SİLAH OTOM.  ve İNŞ. GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda düzenlenen yöntemlerle RETAY SİLAH’ a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Retay silah tarafından Kişisel Veri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir. Kanunun 13üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Retaysilah.com internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’na kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.